Algemene Voorwaarden

Home » Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Boekdesint.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Texelsestraat 5-B, 3083PP te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 53841484.
 2. Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Boekdesint.nl een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: de opdrachtgever en Boekdesint.nl gezamenlijk.
 4. Overeenkomst/opdracht: iedere tussen de opdrachtgever en Boekdesint.nl tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Boekdesint.nl zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van diensten.
 5. Diensten/dienstverlening: alle diensten waartoe Boekdesint.nl zich in het kader van de overeenkomst jegens de opdrachtgever heeft verbonden, waaronder niet-limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn, een bezoek van Sint & Pieten dan wel een optreden, entertainmentvoorstelling of andersoortige entertainment met betrekking tot Sint & Pieten, al dan niet inclusief de vervaardiging van videocontent.
 6. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aan een opdrachtgever gericht aanbod van Boekdesint.nl en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Boekdesint.nl worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is iedere offerte van Boekdesint.nl vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod van Boekdesint.nl kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de opdrachtgever, nog door Boekdesint.nl worden herroepen.
 2. Aan een offerte van Boekdesint.nl die een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een offerte van Boekdesint.nl die gebaseerd is op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk akkoord geeft op de opdrachtbevestiging van Boekdesint.nl, welke opdrachtbevestiging op de offerte van Boekdesint.nl is gebaseerd. Offertes van Boekdesint.nl kunnen uitsluitend ongewijzigd en onverkort door de opdrachtgever worden aanvaard, tenzij partijen voorgaand aan het verstrekken van de opdrachtbevestiging anders zijn overeengekomen.
 4. De door Boekdesint.nl aan de opdrachtgever verstrekte en door de opdrachtgever geaccordeerde opdrachtbevestiging, geeft de overeenkomst juist en volledig weer.
 5. Indien de opdrachtgever de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | DERDEN

 1. Boekdesint.nl is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de dienstverlening te betrekken. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op de overeenkomst van toepassing. Boekdesint.nl is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van door hem ingeschakelde derden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden die Boekdesint.nl bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Boekdesint.nl, jegens de opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij in plaats van Boekdesint.nl, zelf partij bij de overeenkomst.
 3. Het is mogelijk dat derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst door Boekdesint.nl worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Boekdesint.nl gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met hem gesloten overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 5. | INHOUD VAN OVEREENKOMSTEN IN HET ALGEMEEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. De door Boekdesint.nl tewerkgestelde personen voeren de diensten uit naar beste inzicht en vermogen. Voor zover de aard en/of strekking van de te verrichten prestaties daaraan niet in de weg staan, verbindt Boekdesint.nl zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.
 2. Voor zover uit de aard of strekking van een verbintenis niet dwingend anders voortvloeit, zijn alle door Boekdesint.nl vermelde (uitvoerings)termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Boekdesint.nl treedt in geval van een niet-fatale termijn niet eerder in dan nadat de opdrachtgever Boekdesint.nl schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Boekdesint.nl de betreffende verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 3. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij, al dan niet op verlangen van Boekdesint.nl, alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de daartoe door Boekdesint.nl voorgeschreven wijze, aan Boekdesint.nl verstrekt. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze informatie. Voorts dient de opdrachtgever Boekdesint.nl steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
 4. In geval tijdens het optreden anekdotes over kinderen dienen te worden verteld, dient de opdrachtgever deze uiterlijk 21 dagen voorafgaand aan het optreden aan Boekdesint.nl aan te leveren, conform de door boekdesint.nl aangewezen wijze, bij gebreke waarvan Boekdesint.nl zich het recht voorbehoudt de behandeling van de anekdotes achterwege te laten.
 5. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boekdesint.nl dan wel de door Boekdesint.nl tewerkgestelde personen, is het niet toegestaan video- of audio-opnamen te maken gedurende het optreden van de door Boekdesint.nl tewerkgestelde personen. De opdrachtgever staat in voor de nakoming van dit verbod door het vanwege de opdrachtgever aanwezige publiek tijdens het optreden.
 6. De opdrachtgever dient toe te laten dat de door Boekdesint.nl tewerkgestelde personen op of bij de locatie van uitvoering van de diensten, artikelen zoals cd’s en T-shirts verkopen.
 7. De opdrachtgever is er verantwoordelijk voor om tijdig vóór de uitvoering van de diensten zorg te dragen voor:

 

 • een vrij toegankelijke en voor de overeengekomen diensten geschikte locatie van uitvoering;

 

 • het verkrijgen van toegang tot de plaats van uitvoering vanaf 30 minuten vóór het overeengekomen tijdsbestek van uitvoering van de diensten;
 • voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en afvoer van zaken die bij de uitvoering van de diensten door de door Boekdesint.nl tewerkgestelde personen worden meegebracht;
 • een afsluitbare kleedruimte voor de door Boekdesint.nl tewerkgestelde personen op of bij de locatie van uitvoering;
 • het treffen en handhaven van alle redelijkerwijs van de opdrachtgever te vergen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen, alsmede het treffen en handhaven van alle maatregelen teneinde aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
 • de beschikbaarheid van enkele dranken, zoals mineraalwater of frisdrank, inclusief rietjes, voor de door Boekdesint.nl tewerkgestelde personen;
 • indien de dienstverlening langer dan drie uren in beslag neemt, de beschikbaarheid van enkele broodjes of een warme maaltijd, zulks in overleg met de door Boekdesint.nl tewerkgestelde personen.
 1. Indien de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst zaken ter beschikking stelt van de door Boekdesint.nl tewerkgestelde personen, staat hij ervoor in dat hij die zaken krachtens een schadeverzekering voldoende heeft verzekerd. Boekdesint.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan aan zaken van de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Indien op of bij locatie van uitvoering van de diensten schade aan goederen die door Boekdesint.nl dan wel de door hem tewerkgestelde personen zijn ingebracht, wordt veroorzaakt door het publiek dat zich op of bij de locatie van uitvoering bevindt, wordt deze schade door de opdrachtgever vergoed tegen ten minste tachtig procent van de nieuwwaarde van deze goederen. Ook andere door Boekdesint.nl dan wel de door hem tewerkgestelde personen geleden schade veroorzaakt als gevolg van andere aan de opdrachtgever toerekenbare omstandigheden, zal door de opdrachtgever worden vergoed. Het totale schadebedrag wordt zo spoedig mogelijk door de opdrachtgever aan Boekdesint.nl dan wel de betreffende door hem ingeschakelde derde uitbetaald, doch uiterlijk binnen één maand na het toebrengen van de schade.
 3. Boekdesint.nl dient kosteloos gebruik te kunnen maken van het stroomnet en andere voorzieningen op locatie die voor de uitvoering van de diensten van belang zijn. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een juiste en geaarde stroomvoorziening; minimaal 2 vrije groepen van 220V.
 4. Ten aanzien van tijdens een optreden te gebruiken audio, zijn de door Boekdesint.nl tewerkgestelde personen gerechtigd een gebruikelijk door hen gehanteerd volume te produceren.
 5. De opdrachtgever staat in voor de tijdige verkrijging van eventueel benodigde vergunningen en goedkeuringen van derden en vrijwaart Boekdesint.nl van alle aanspraken van derden wegens het ontbreken daarvan.
 6. Indien is overeengekomen dat de door Boekdesint.nl tewerkgestelde personen in de buitenlucht optreden, is de opdrachtgever verplicht zorg te dragen voor een waterdichte overdekking waaronder de betreffende personen de diensten kunnen verlenen. Indien zulks niet mogelijk is, zijn de betreffende personen bij aanhoudende regenval gerechtigd om de dienstverlening op te schorten.
 7. Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel, is Boekdesint.nl, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, de eventuele vertragings-/wachturen en/of extra kosten gemaakt om de tekortkoming van de opdrachtgever ten behoeve van tijdige en deugdelijke uitvoering van de overeenkomst ongedaan te maken, door te berekenen aan de opdrachtgever.

ARTIKEL 6. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE OPDRACHTGEVER

 1. Onverminderd het bepaalde in lid 2, kan de opdrachtgever de overeenkomst kosteloos annuleren tot 30 dagen vóór de overeengekomen dag van uitvoering van de diensten. In geval van latere annulering behoudt Boekdesint.nl zich het recht voor betaling van de volledige overeengekomen prijs te vorderen.
 2. Indien Boekdesint.nl in de periode tot 30 dagen vóór de overeengekomen dag van uitvoering van de diensten, reeds onkosten heeft gemaakt ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen deze kosten wel aan de opdrachtgever worden doorberekend indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert eerder dan 30 dagen vóór de overeengekomen dag van uitvoering van de diensten.
 3. Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden. De dag waarop de annuleringsverklaring van de opdrachtgever Boekdesint.nl bereikt, geldt als dag van annulering.
 4. Indien het door het RIVM opgestelde corona richtlijnen protocol het overeengekomen optreden onmogelijk maakt, zal Boekdesint.nl de opdrachtgever een online alternatief aanbieden. Restitutie na 30 dagen vóór de overeengekomen dag van uitvoering is niet mogelijk. 

ARTIKEL 7. | VIDEOCONTENT

 1. Indien de overeenkomst voorziet in de vervaardiging en levering van videocontent door of namens Boekdesint.nl, behoudt Boekdesint.nl dan wel de door hem ter zake ingeschakelde derde die geldt als maker van de videocontent, zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die hem volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen.
 2. De videocontent mag door de opdrachtgever uitsluitend worden gebruikt voor plaatsing op de website van de opdrachtgever dan wel de sociale mediakanalen waarvan de opdrachtgever gebruik maakt. De videocontent mag niet anderszins worden gebruikt en mag dus niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd of worden bewerkt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boekdesint.nl of de derde-rechthebbende. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om delen van de videocontent te gebruiken als onderdeel van een andere productie. Eveneens is het niet toegestaan om de videocontent aan te passen dan wel te hermonteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boekdesint.nl of de derde-rechthebbende.
 3. Indien en voor zolang de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, verkrijgt hij een licentie tot gebruik van de videocontent overeenkomstig de doeleinden als bedoeld in het vorige lid, tot de maand september volgend op het kalenderjaar waarin de videocontent is opgenomen.
 4. Indien de opdrachtgever de videocontent langer wil gebruiken dan voorzien in het vorige lid, is de opdrachtgever per extra kalenderjaar een vergoeding van 50% verschuldigd berekend over de prijs die gold met betrekking tot de vervaardiging en levering van de videocontent.
 5. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht tot vervaardiging van videocontent het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever. 
 6. Boekdesint.nl is te allen tijde gerechtigd om zijn naam in de videocontent te vermelden dan wel te laten verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het opdrachtgever niet toegestaan om de videocontent zonder vermelding van deze naam te gebruiken. 
 7. Boekdesint.nl heeft het recht de videocontent of delen daarvan openbaar te maken en/of te (doen) vermenigvuldigen ten behoeve van zijn eigen promotie op bijvoorbeeld zijn website, zonder dat hiervoor voorafgaand toestemming van de opdrachtgever is vereist en zonder dat dienaangaande enige vergoeding behoeft te worden betaald.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

 1. Boekdesint.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan: alle van buiten komende oorzaken waarop Boekdesint.nl geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen ziekte van door Boekdesint.nl voor de dienstverlening ingeschakelde personen.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmachtsituatie betrekking heeft, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Boekdesint.nl bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij, tenzij daaraan voor de opdrachtgever geen zelfstandige waarde toekomt, gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

 

 

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Boekdesint.nl is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Boekdesint.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de opdrachtgever schriftelijk door Boekdesint.nl in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 
 2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Boekdesint.nl gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen heeft gesteld.
 3. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Boekdesint.nl op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De opdrachtgever is verplicht de schade die Boekdesint.nl ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden. 
 5. Indien Boekdesint.nl de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

 

ARTIKEL 10. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. De offerte van Boekdesint.nl vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijs- en kostenfactoren. Alle door Boekdesint.nl vermelde en door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn exclusief btw.
 2. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór voltooiing van de dienstverlening een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Boekdesint.nl gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
 3. Voorts is Boekdesint.nl gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór voltooiing van de dienstverlening openbaren, aan de opdrachtgever door te berekenen.
 4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden middels overboeking, binnen 14 dagen na factuurdatum.
 5. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de opdrachtgever intreedt, is de opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. 
 7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

 

 

 

 

 

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De opdrachtgever draagt de schade veroorzaakt als gevolg van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, schade als gevolg van enige andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede schade als gevolg van een andere omstandigheid die niet aan Boekdesint.nl kan worden toegerekend.
 2. Boekdesint.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Boekdesint.nl is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4, jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Boekdesint.nl in de nakoming van zijn dienstverlening. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Boekdesint.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Boekdesint.nl toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht Boekdesint.nl aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Boekdesint.nl te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De opdrachtgever dient Boekdesint.nl hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Boekdesint.nl ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van Boekdesint.nl is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Boekdesint.nl betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Boekdesint.nl nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Boekdesint.nl afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Boekdesint.nl dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 3. Het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met de stelling dat de verleende diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt indien van de veronderstelde tekortkoming niet binnen zeven dagen na ontdekking daarvan, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan door de opdrachtgever, schriftelijk en gemotiveerd mededeling is gedaan aan Boekdesint.nl. 
 4. De opdrachtgever vrijwaart Boekdesint.nl van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan Boekdesint.nl toerekenbaar is. In het bijzonder vrijwaart de opdrachtgever Boekdesint.nl van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien Boekdesint.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Boekdesint.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Boekdesint.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Boekdesint.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen partijen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten. 
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Boekdesint.nl wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

Laatst gewijzigd op 31 augustus 2020.